ربات هوشمند مصنوعی ، آینده فناوری و توسعه آن خواهد بود

اعتقاد بر این است که زمان برای آمدن خواهد بود ربات, است که, هر کار خواهد شد توسط یک ربات انجام می شود, به عنوان اگر آن را در حال رفتن به فضا. در حال حاضر انسان را به ربات فرستاده نمی شود. چرا باید این دیده می شود به عنوان تاریخ ما شاهد این است که چند بار تلاش برای ارسال انسان به فضا و بسیاری از بار انسان ها در فضا رفته بود, اما چند بار آن اتفاق افتاد که انسان نمی تواند دوباره از فضا, معنی آن است که یک خطر بزرگ برای انسان هنگامی که آنها را به فضا بروید. در واقع ، هیچ هوا در فضا وجود دارد. چند بار فشار هوا را افزایش می دهد به دلیل باد و یا با توجه به مشکلات مختلف انسان در آنجا می میرند اگر ما استخوان خود را نمی دانم, سپس ما بهتر خواهد بود از ارسال ربات به این مکان را درک. Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!